Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
a množstvo ďalších cien
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 02. 07.
do 29. 07. 2018. Pokladničný blok môže byť
do súťaže zaradený len 1x.

Zaregistruj svoj blok

Meno a Priezvisko
adresa
DKP z bloku
Dátum z pokl. bloku
Čas z bloku
Elektronický kontakt
Počet zakúpených vôd Lucka v ks

Súťaž trvá od 02. 07. do 29. 07. 2018. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas spoločnosti VODAX, a. s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Zz. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním osobných údajov mnou nahlásených pre informovanie o ďalších marketingových aktivitách podľa Z.č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách a to po dobu 5 rokov s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Zúčastnením v súťaži potvrdzujem, že som si prečítala pravidlá súťaže.

Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov   
Súhlasím s pravidlami súťaže