VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

Všeobecné podmienky spotrebiteľskej súťaže „JARNÁ SÚŤAŽ LUCKY S AQUACITY POPRAD“

  1. Usporiadateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť VODAX a.s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 801 948, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa , vložka č. 3177/B (ďalej len „Organizátor“).

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 5.3.2018 do 1.4.2018 s možnosťou zapojenia sa s nákupným blokom získaným v uvedenom období na území  Slovenskej republiky. Súťaž poskytne každý týždeň 4 výhry = rodinné pobyty v AquaCity Poprad a 10 výhier = pitný režim na mesiac (45 litrov) podľa vlastného výberu. Súťaž bude prebiehať na web stránke súťaže www.lucka.sk/jarnasutaz (ďalej „ doba trvania súťaže“).

  1. Podmienky účasti v súťaži

3.1 Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá v dobe trvania súťaže (od 5.3.2018 00:01h do 1.4.2018 24:00h) uskutoční nákup akejkoľvek vody Lucka a pokladničný blok z tohto nákupu zaregistruje prostredníctvom formulára na web stránke súťaže www.lucka.sk/jarnasutaz. Vyplnením všetkých údajov vo formulári a potvrdením súhlasu so všeobecnými podmienkami súťaže ako aj súhlasu so spracovaním osobných údajov sa stáva účastníkom súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek (napr. po skončení súťaže) zrušiť. Pokladničný blok s nákupom Lucky je nutné si uschovať (minimálne do 2.4.2018), nakoľko nárok na výhru je podmienený preukázaním nákupu zo strany výhercu.

3.2 Každý pokladničný blok s kompletne a korektne vyplneným formulárom bude zaradený do žrebovania o 16 rodinných pobytov pre 4 osoby v AquaCity Poprad a o 40 pitných režimov Lucka na mesiac (45l)  podľa vlastného výberu. Žrebovanie sa uskutoční v týždňových intervaloch (t.j. spolu 4-krát) a každý týždeň sa budú žrebovať 4 výhercovia rodinných pobytov pre 4 osoby v AquaCity Poprad a 10 výhercov, ktorí získajú pitný režim Lucka na mesiac (45l) podľa vlastného výberu. Počas žrebovania budú vyžrebovaní aj náhradníci výhercov pre prípad nepreukázania nákupu výhercom a možnosť následného zverejnenia náhradného výhercu. Žrebovanie sa uskutoční vždy v pondelok po ukončenom týždni súťaže a do žrebovania budú zahrnutí všetci súťažiaci, ktorí vyplnili formulár najneskôr do 23:59 hodiny predchádzajúcej nedele v danom týždni.

3.3 Jednotlivé termíny žrebovania sú nasledovné:

1. kolo - pondelok 12.3.2018 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 5.3.2018 00:01 do nedele 11.3.2018 23:59)

2. kolo - pondelok 19.3.2018 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 12.3.2018 00:01 do nedele 18.3.2018 23:59)

3. kolo - pondelok 26.3.2018 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 19.3.2018 00:01 do nedele 25.3.2018 23:59)

4. kolo - pondelok 2.4.2018 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 26.3.2018 00:01 do nedele 1.4.2018 23:59)

K žrebovaniu dochádza v špeciálnom žrebovacom systéme spôsobom ŠTART / STOP náhodným výberom z databázy akceptovaných formulárov.

3.4 Každý účastník súťaže môže v priebehu súťaže zaregistrovať jedinečný pokladničný blok s nákupom vody Lucka iba 1-krát. Do súťaže je možné zapojiť sa opakovane ďalším nákupom vody Lucka a novou registráciou pokladničného bloku, pričom počet registrácií jedinečných pokladničných blokov je neobmedzený.

  1. Výherca výhry v súťaži

4.1 Výhercom súťaže sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý vydokladuje svoju na výhru predložením pokladničného bloku v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia výhercov a oznámenia výhry.

4.2 Výhercovia budú zverejnení na web stránke súťaže www.lucka.sk/jarnasutaz ako aj na www.facebook.com/luckatvojvodnyanjel vždy najneskôr deň po žrebovaní. Jednotlivé termíny zverejnenia výhercov sú nasledovné:

1. kolo najneskôr v utorok 13.3.2018

2. kolo najneskôr v utorok 20.3.2018

3. kolo najneskôr v utorok 27.3.2018

4. kolo najneskôr v utorok 3.4.2018

4.3 Právo na výhru vzniká iba za predpokladu, že výherca splnil všetky vyššie uvedené podmienky účasti v súťaži a zároveň je schopný v termíne do 10 dní od zverejnenia / oznámenia výhry preukázať svoj nákup vody Lucka a pravosť údajov uvedených v súťažnom formulári. Za preukázanie sa pre účely súťaže považuje zaslanie čitateľnej kópie/scanu/foto pokladničného dokladu potvrdzujúceho nákup vody Lucka a súlad s údajmi uvedenými v súťažnom formulári resp. na súťažnom kupóne a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

- mailom na adresu: marketing@lucka.sk s uvedením svojho mena a priezviska v hlavičke alebo tele mailu

- alebo vo forme MMS na infolinku Lucka +421 917 740 010 s uvedením mena a priezviska spolu s fotografiou

- alebo poštou na adresu Vodax, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava s uvedením mena a priezviska

Originál pokladničného dokladu si výherca ponechá, aby nedošlo k jeho prípadnej strate, a tým aj k strate práva na výhru.

4.4 Spolu s kópiou/scanom/fotkou pokladničného bloku je výherca povinný zaslať aj svoj telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude doručená výhra. Organizátor si vyhradzuje právo akceptovať iba požiadavky na doručenie výhry v rámci Slovenskej republiky. V opačnom prípade zaniká právo výhercu na výhru.

  1. Kontaktovanie výhercov

Výhercovia súťaže budú oboznámení o výhre prostredníctvom mailu alebo telefonicky (v prípade neprijatia hovoru sms správou) najneskôr v deň zverejnenia výsledkov žrebovania. V prípade nepreukázania nároku na výhru v stanovenej lehote budú rovnakým spôsobom kontaktovaní náhradníci výhercov.

  1. Oznamovanie a doručovanie výhier, strata nároku na výhru

6.1 Účastníci súťaže môžu zisťovať informácie o súťaži a výhrach na web stránke súťaže www.lucka.sk/jarnasutaz alebo na telefónnom čísle +421 250 227 113 v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 16:30 hod.

6.2 Zoznam výhercov bude zverejnený na web stránke súťaže www.lucka.sk/jarnasutaz ako aj k nahliadnutiu u Organizátora súťaže v termínoch uvedených v bode 4.2 týchto všeobecných podmienok.

6.3 Výhry budú doručené prostredníctvom Slovenskej pošty na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky. Adresy k doručeniu výhry mimo územia SR budú považované za neplatné.

6.4 Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora súťaže.

6.5 V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

  1. Informácia o daniach

Ak cena jednotlivej výhry prekročí sumu 350 €, podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu. Organizátor zároveň prehlasuje, že hodnota žiadnej z jednotlivých výhier v súťaži neprekračuje sumu 350 €.

  1. Práva a povinnosti Organizátora

8.1 Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže, vylúčiť zo súťaže, prípadne nepriznať výhru osobám nespĺňajúcim podmienky účasti v súťaži alebo konajúcim v rozpore s pravidlami tejto súťaže, predovšetkým osobám, ktoré sa pokúsia zvyšovať svoju šancu na výhru duplicitnou registráciou alebo vypisovaním duplicitných súťažných kupónov k jedinečnému pokladničnému bloku.

8.2 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu trvania súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.

8.3 Výhry, ktoré z dôvodov ležiacich mimo Organizátora nie je možné doručiť výhercovi prepadajú v prospech Organizátora (napr. ak kontaktovanie výhercu nebude úspešné alebo ak nebude možné výhru doručiť na oznámenú adresu). Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry po jej zverení na doručenie tretej osobe.

8.4 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou a využívaním výhier.

8.5 Výhry neprevzaté do 30 dní prepadajú v prospech Organizátora.

  1. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržovať. Ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby Organizátor použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo) na účely priameho marketingu na dobu neurčitú, a to vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora, a ďalej má právo podľa príslušných právnych predpisov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Organizátorovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom vylúčenie zo súťaže vrátane straty práva na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred jej odoslaním.

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení, Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, bezplatne ich meno, priezvisko a obec  v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto súťažou a s poskytovaným i službami s tým, že môžu byť prevádzkované a zverejnené vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.

  1. Všeobecné ustanovenia

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave dňa 15.2.2018

VODAX, a.s.