Všeobecné podmienky spotrebiteľskej súťaže

S Luckou do plaviek

1. Usporiadateľ súťaže

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť VODAX a.s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 801 948, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa , vložka č. 3177/B (ďalej len „Organizátor“).

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž sa uskutoční v 4 kolách v termíne od 4. do 31.7.2016 na území  Slovenskej republiky. Každé kolo trvá 1 týždeň (1. kolo 4.-10.7.2016, 2. kolo – 11.-17.7.2016, 3. kolo 18. – 24.7.2016, 4. kolo 25. – 31.7. 2016).

3. Podmienky účasti v súťaži

3.1 Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá v dobe trvania súťaže uskutoční nákup 3 akýchkoľvek produkty zn. Lucka® a pokladničný blok (z elektronickej registračnej pokladnice) z tohto nákupu zaregistruje prostredníctvom formulára na web stránke súťaže www.lucka.sk/sutaz. Každý pokladničný blok smie byť zaregistrovaný v súťaži iba raz. Vyplnením všetkých údajov vo formulári a potvrdením súhlasu so všeobecnými podmienkami súťaže ako aj súhlasu so spracovaním osobných údajov sa stáva účastníkom súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek (napr. po skončení súťaže) zrušiť. Pokladničný blok s nákupom Lucky je nutné si uschovať, nakoľko nárok na výhru je podmienený preukázaním nákupu zo strany výhercu.

 

3.2 Každý pokladničný blok s kompletne a korektne vyplneným formulárom bude zaradený do žrebovania v konkrétnom kole, t.z. účastník sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát (s viacerými nákupnými blokmi) v danom týždni. Výhercovia sa budú žrebovať po ukončení každého súťažného kola vždy v pondelok do 10:00, nákupné bloky z uzavretého kola nepostupujú do ďalšieho kola.

 

3.3 Jednotlivé termíny žrebovania sú nasledovné:

1. kolo - pondelok 11.7.2016 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 4.7.2016 00:01 do nedele 10.7.2016 23:59),

2. kolo - pondelok 18.7.2016 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 11.7.2016 00:01 do nedele 17.7.2016 23:59),

3. kolo - pondelok 25.7.2014 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 18.7.2016 00:01 do nedele 24.7.2016 23:59),

4. kolo - pondelok 1.8.2016 (žrebuje sa z formulárov akceptovaných v termíne od pondelka 25.7.2016 00:01 do nedele 31.7.2016 23:59).

 

3.4 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže nebudú zaradené do súťaže.

4. Výherca a výhry v súťaži

4.1 Výhercom súťaže sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý vydokladuje svoj nárok na výhru predložením pokladničného bloku v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia výhercov (oznámenia výhry).

4.2 Výhercovia budú zverejnení na web stránke súťaže www.lucka.sk/sutaz vždy najneskôr deň po žrebovaní. Jednotlivé termíny zverejnenia výhercov sú nasledovné:

·         1. kolo najneskôr v utorok 12.7.2016

·         2. kolo najneskôr v utorok 19.7.2016

·         3. kolo najneskôr v utorok 26.7.2016

·         4. kolo najneskôr v utorok 2.8.2016.

Každý týždeň bude vyžrebovaných:

·         50 výhercov slnečných okuliarov Lucka

·         5 výhercov ružových slnečníkov Lucka

·         a 5 výhercov plaviek Firefly od  INTERSPORTu podľa vlastného výberu.

Všetky výhry budú zaslané poštou na poskytnuté doručovacie adresy. Výhra Plavky Firefly od INTERSPORTu bude odovzdaná formou poukážky v hodnote 20 €, ktorú môže výherca použiť na nákup vybraných plaviek, alebo akéhokoľvek iného produktu v predajniach INTERSPORT (zoznam predajní: www.intersport.sk ).

 

4.3 Právo na výhru vzniká iba za predpokladu, že výherca splnil všetky vyššie uvedené podmienky účasti v súťaži a zároveň sa preukáže v termíne do 10 dní od zverejnenia / oznámenia výhry preukázať svoj nákup vody Lucka a pravosť údajov uvedených v súťažnom formulári resp. na súťažnom kupóne. Za preukázanie sa pre účely súťaže považuje zaslanie čitateľnej kópie / scanu / fotografie pokladničného dokladu potvrdzujúceho nákup vody Lucka a súlad s údajmi uvedenými v súťažnom formulári resp. na súťažnom kupóne a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

·         mailom na adresu: marketing@lucka.sk  s uvedením svojho mena a priezviska v hlavičke alebo tele mailu,

·         alebo vo forme MMS na infolinku Lucka +421 917 740 010 s uvedením mena a priezviska spolu s fotografiou,

·         alebo poštou na adresu Vodax, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava s uvedením mena a priezviska.

Originál pokladničného dokladu si výherca ponechá, aby nedošlo k jeho prípadnej strate, a tým aj k strate nároku na výhru.

 

4.4 Spolu s kópiou / scanom / fotografiou pokladničného bloku je výherca povinný zaslať aj svoju korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude doručená výhra. Organizátor si vyhradzuje právo akceptovať iba požiadavky na doručenie výhry v rámci Slovenskej republiky. V opačnom prípade zaniká právo výhercu na výhru.

5. Oznamovanie a doručovanie výhier, strata nároku na výhru

5.1. Účastníci súťaže môžu zisťovať informácie o súťaži a výhrach na web stránke súťaže www.lucka.sk/sutaz.

5.4. Výhry budú doručené na doručovacie adresy prostredníctvom Slovenskej pošty iba v rámci územia SR.

5.6. Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora súťaže.

5.7. V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra odovzdaná.

5.8. V prípade, že sa vyžrebovaný výherca o svoju výhru neprihlási do 10 dní, stráca nároku na výhru.

6. Informácia o daniach

6.1 Ak cena jednotlivej výhry prekročí sumu 350 €, podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu. Organizátor zároveň prehlasuje, že hodnota žiadnej z jednotlivých výhier v súťaži neprekračuje sumu 350 €.

7. Práva a povinnosti Organizátora

7.1 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu trvania súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.

7.2 Výhry, ktoré z dôvodov mimo dosahu Organizátora nie je možné doručiť výhercovi prepadajú v prospech Organizátora (napr. ak kontaktovanie výhercu nebude úspešné alebo ak nebude možné výhru doručiť na oznámenú adresu). Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry po jej zverení na doručenie tretej osobe.

7.3 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou a využívaním výhier.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s tým, že Organizátor v prípade výhry zverejní ich meno a priezvisko na svojom webe.

8.2. Organizátor sa zaväzuje použiť osobné údaje výlučne na účely zaslania výhry.

8.3. Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa pravidlá dodržovať.

8.4. Účastník súťaže ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby Organizátor použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, doručovacia adresa) na účely zaslania výhry. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

9. Všeobecné ustanovenia

9.1 Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty prostredníctvom inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

 

V Bratislave dňa 22.6.2016

VODAX, a.s.